A balatonboglári Középiskolai Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata


A Kollégiumi Diákönkormányzat vezetője és a kollégium igazgatója megvitatja a tanulókat érintő kérdéseket. Az igazgató ismerteti azokat a tervezett intézkedéseket, amelyek összefüggésben vannak a tanulói jogviszonnyal, illetve Kollégiumi tagsági viszonnyal. A Kollégiumi Diákönkormányzat képviselője részére biztosítani kell az igazgatóhoz való bejutás lehetőségét.
A Kollégium igazgatója 15 munkanappal korábban köteles megküldeni írásban a diákönkormányzat vezetőjének azokat a tervezett intézkedéseket, amelyekkel kapcsolatosan a diákönkormányzatot egyetértési jog illeti meg, illetőleg amikor a véleményét kötelezően ki kell kérni. Az átadást követő 7 munkanap eltelte után a megküldött tervezetet az érdekelt felek közösen megvitatják és egyeztetik álláspontjukat.

1. A kollégium diákönkormányzata alulról építkező közösségi szervezet, amelynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

• A kollégium diákönkormányzata nem politikai, illetve etnikai közösségi szervezet, nem kíván semmilyen kollégiumon kívüli egyesülés, egyesület, szervezet részeként tevékenykedni.
• Legfontosabb feladatának egyrészt a kollégiumi közösségi élet szervezését, a nevelőtestület véleményének meghallgatásával annak mind színvonalasabb segítését, másrészt a diákok érdekeinek képviseletét tartja.
• A tanulókat jogaik gyakorlásában és képviseletében a diákönkormányzat segíti.

2. Szervezeti felépítése a következő:

• A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért, a kollégiumban dolgozó nevelőtanár segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében.
• A diáktanács vezetősége: 4 főből áll, amelybe minden évfolyam 1-1 képviselőt delegál, akiket az évfolyam tanulóinak legalább 50%-a támogat.
• A diáktanács vezetősége képviseli a diákközvéleményt, tartja a kapcsolatot a kollégiumvezetéssel, valamint a diákönkormányzatot segítő tanárral. Állást foglalhat mindazon kérdésekben, amelyeket jelen szabályzat a diákönkormányzat jogköreként meghatároz.
• A diáktanács 4 hetenként ülésezik, de szükség esetén bármikor összehívható.
• A diáktanács összehívását kezdeményezheti a diáktanács vezetősége, a diákönkormányzatot segítő tanár és a kollégium vezetése.
• A diáktanács üléseire meghívhatók a kollégium diákjai, a nevelőtestület tagjai, illetve a kollégium vezetése. A meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt az üléseken.
• Kollégiumi gyűlés évente 1-2, de szükség szerint többször is összehívható fórum, melynek résztvevőire és témájára a diáktanács, a nevelőtestület és a kollégiumvezetés egyaránt tehet javaslatot.
• A diákönkormányzat működésére vonatkozó jogokat az oktatási törvény tartalmazza.

A tanulóközösségek döntési jogkört gyakorolnak, a nevelőtestület véleményének meghallgatásával:
• saját közösségi életük megszervezésében,
• tisztségviselőik megválasztásában,
• a diákönkormányzati képviselő megválasztásában.

A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt:
• működéséről,
• a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról,
• hatáskörei gyakorlásáról,
• egy tanítás nélküli munkanap programjáról.

A diákönkormányzat a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos kérdésben:
• a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál,
• a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához,
• a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez,
• a kollégiumi sportkör működési rendjének megállapításához,
• a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához,
• a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához.

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, illetőleg amelyekben egyetértési jogkört gyakorol, továbbá, ha a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, az előterjesztést, meghívót – ha a jogszabály másképp nem rendelkezik – a határidő előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére.

A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő következő kérdésekben:
• jogszabályban meghatározott ügyekben a kollégiumi szervezeti és működési szabályzat megalkotásakor és módosításakor,
• a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor,
• az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
• a házirend elfogadásakor.

Balatonboglár, 2000. április 10.

Jóváhagyta a nevelőtestület 2000. április 10-én